Haber & Duyuru

2013 harçları

 

2013 YILI ÖZEL GÜVENLİK HARÇLARI

2013 yılı için ödenmesi gereken özel güvenlik harçları bir emir yazısı ile İçişleri Bakanlığınca yayınlandı.

Buna göre %7,8 lik bir oran ve  30.00 TL lık farkla 2013 yılında Özel Güvenlik Görevlisi 414,63 TL Harç ödeyecek.

Şimdi 2013 yılı asgari ücret artış ne kadar olacak onu beklemekte fayda var.

Hoş %70 olmayacak.

Yine verilen asgari ücret zammı % 6-7  olacaktır.

Bu da bize yapılan Özel Güvenlik Harcı zammına eşit olup onu da geri alacaklar.

Özel Güvenlik Harçı ile ilgili yayınlanan emir yazısı

 

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Emniyet Genel Müdürlüğü

Sayı      : B.05.1.EGM.0.52.45258/ (63191)-                                           …./11/2012

 

Konu    :Özel Güvenlik Ruhsat Harçları

 

Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerine ilişkin işlemler 5188 sayılı Özel

Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Bakanlığımız ve Valiliklerimiz

tarafından yerine getirilmektedir.

Ülkemizde kurulan ve kurulacak olan özel güvenlik şirketleri ve eğitim kurumları tarafından yapılan

müracaatlarda; bilgi ve belgelerin incelenmesinden sonra Kanunda öngörülen şartları taşıdığı anlaşılan kurucu

ve yöneticiler hakkında güvenlik soruşturması yapılmakta ve soruşturma sonucu olumlu olanlar faaliyet izin

belgesi almaya hak kazanmaktadır. Şirket ve eğitim kurumlarının  ruhsat harcını yatırmalarına müteakip

Bakanlığımız tarafından faaliyet izin belgeleri verilmektedir. Ayrıca, özel güvenlik görevlisi çalışma izni için

Valiliklere yapılan başvurularda güvenlik soruşturması olumlu olanlar,  ruhsat harcını yatırdıkları taktirde,

kendilerine çalışma izni (özel güvenlik görevlisi kimlik kartı) verilmektedir.

26.06.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5188 sayılı Kanunun  “Ruhsat Harcı” başlıklı 24’üncü maddesi

“özel güvenlik Ģirketlerine ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlara faaliyet izni verilmesi için

onmilyar lira, özel güvenlik görevlilerine çalıĢma izni verilmesi için ikiyüzmilyon lira ruhsat harcı alınır

ve bu harç mal sandığına yatırılır.” hükmü ve yine Kanunun “Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması”

başlıklı 25’inci maddesi  “(DeğiĢik:08.02.2008/26781-5728/550.md.) Bu Kanunun 24 üncü maddesinde

belirtilen ruhsat harçlarına iliĢkin miktarlar her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek

yeniden değerleme oranına göre artırılır.” hükmünce,   2012 yılı değerleme oranı  Maliye Bakanlığınca

%  7,8 olarak belirlenmiştir. Bu artış ile birlikte; “Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi” ve “Özel

Güvenlik Eğitim Kurumu  Faaliyet İzin Belgesi” verilebilmesi için 20.677,42 TL ruhsat harcı, özel güvenlik

görevlilerine verilen çalışma izni için ise  414,63 TL ruhsat harcının mal sandığına yatırılması gerekmektedir.

Ruhsat harçlarının  yıllara göre artış oranını gösterir liste EK’te gönderilmiştir.

Ayrıca 5188 sayılı Kanunun 20’nci maddesi ile düzenlenmiş olan idari cezalara ilişkin, 08.02.2008

tarihinde yapılan değişiklikle belirlenen rakamlar 5326 sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde 2013 yılında

% 7,8 artış oranı ilave edilerek uygulanacaktır.

Bu bilgiler ışığında, Valiliklerimizce tanzim edilen özel güvenlik görevlisi kimlik kartı için 2013 yılında

belirlenen ruhsat harcına göre işlem yapılması, uygulamada ülke genelinde yeknesaklığın sağlanarak herhangi

bir aksaklığa sebebiyet verilmemesi hususunda;

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

YILLAR YENİDEN DEĞERLEME ORANI

ŞİRKET-EĞİTİM KURUMU FAALİYET İZİN BELGESİ HARCI

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ  ÇALIŞMA İZNİ HARCI

2005 % 11,2 11.120 YTL 222 YTL

2006 % 9,8 12.210 YTL 244 YTL

2007 % 7,8    13.164 YTL 264 YTL

2008 % 7,2 14.112 YTL 283 YTL

2009 % 12 15.805 YTL 317 YTL

2010 % 2,2 16.152,71 TL 323,97 TL

2011 % 7,7 17.396,41 TL 348,84 TL

2012 % 10,26 19.181,28 TL 384,63 TL

2013 % 7,8 20.677,42 TL 414,63 TL

 

Diğer yazıları okumak ister misiniz?