(TÜZÜK)ÖZEL GÜVENLİK TEŞKİLATI MENSUPLARI

DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1– Derneğin Adı: “ÖZEL GÜVENLİK TEŞKİLATI MENSUPLARI DERNEĞİ” dir.

Derneğin merkezi Eskişehir’dir.

Dernek ikametgahı:Cumhuriye Mah.Başkan Sok.No:18/6 ESKİŞEHİR

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Derneğin kısaltması:ÖZEL GÜVENLİK TEŞKİLATI MENSUPLARI DERNEĞİ’nin yazılış kısaltması Ö.G.T.M. dir.

Derneğin Amblemi:Siyah zemin üzerine Özel Güvenlik Teşkilatı Mensupları Derneği 2005 ibaresi yazılı ibare,ortasında beş köşeli sarı özel güvenlikyıldızı,yıldızın ortasına gelecek şekli ile beyaz ay-yıldız,amblemin alt kısmında özel güvenlik meslek ilkelerinitemsil eden dokuz adet yıldız,üst kısmında derneğin kısaltması vardır.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2-Dernek, Özel Güvenlik görevliliği meslegini tanıtmak ile Özel Güvenlik görevlilerine destek sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapmak amacı ile kurulmuştur. 

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-Özel Güvenlik Teşkilatı Mensupları Derneği,Özel Güvenlik Görevlilerinin mesleki gelişimine hizmet eden bir dernektir.

2-Dernek Özel güvenlik hizmeti sağlayan mensuplarının meslek standarlarının yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

3-Özel Güvenlik Görevliliğinin gelişmesini sağlamaktır.

4-Gelişen ve değişen Güvenlik teknolojileri konusunda mensuplarını bilgilendirmek ve geliştirmektir.

5-Güvenlik Görevlileri arasında iletişimi geliştirmek ve sosyal dayanışmayı sağlamak.

6-Güvenlik Görevlilerinin haklarını korumak ve temin etmek.

7-Özel güvenlik Görevlilerini ve güvenlik sektörünü ilgilendiren ,yayınlanmış kanun,yönetmelik,genelge ,tüzük ve tamimleri takip ederek dernek üyelerini bilgilendirmek.

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

11-Üyelerine gerektiğinde hukuki destek sağlamak.

12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

13-Özel Güvenlik Görevlilerini ilgilendiren ve Güvenlik sektörü ile ilgili konularda basın açıklamasında bulunmak,bildiri yayınlamak ile radyo televizyon programlarına katılmak

14-Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla şube ve temsilcilik açmak,

15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

16-Üyelerin bilgi ve becerilerini arttırmak için kurs,seminer ,konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek.

17-Dernek Atatürk ilke ve inkilaplarına bağlı ,ülke bütünlüğüne inanan ve ülkenin bölünmez bütünlüğü için tüm resmi kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.

18-Özel Güvenlik Görevliliğini ve derneği tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak.

19-Dernek üyelerinin mesleki haklarının savunulmasında öncülük etmek.

20-Güvenlik ve koruma kavramları hakkında güvenlik görevlilerinin ve halkın bilinçlenmesini sağlamak.

21-Dernek üyelerinin yiyecek ,giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sosyal alanda faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3– Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden her Özel Güvenlik Görevlisi derneğe üye olabilir.Ayrıca aşağıda belirtilen şartlalara da haiz olmalıdır.

A-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

B-18 yaşını doldurmuş olmak,

C-Taksirli suçlar hariç olmak üzere,ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen şuçlarla,zimmet irtikap,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,emniyeti suistimal,sahtecilik hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık ,resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma,Devlet sırlarını açığa vurma ,laf atma ,sarkıntılık,ırza tasallut,ırza geçme kız,kadın veya çoçuk kaçırma ve alıkoyma ,fuhşa teşvik,fuhuş için aracılık,uyuşturucu madde kullanma ,uyuşturucu madde kaçakçılığından dolayı hükümlü bulunmamak,

D-Kamu haklarından yasaklı olmamak,

E-Çevresinde ve işinde kötü bir ünle tanınmamak.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Derneğin şube sayısı üçe ulaştığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 4-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Dernek ve dernek üyelerini tahkir edici söz ve davranışlarda bulunmak

6-Faal güvenlik görevinden disiplin suçundan dolayı uzaklaştırılanlar

7-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek Organları

Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel kurul,

2-Yönetim kurulu,

3-Denetim kurulu,