Haber & Duyuru

ÖZEL GÜVENLİK VE SİVİL TOPLUM OLGUSU

ÖZEL GÜVENLİK VE SİVİL TOPLUM OLGUSU

 

            Demokrasiyle yönetilen ülkelerde  sivil toplum kuruluşlarının önemli işlevleri vardır.Bu topluluklar  bu birliktelikler sadece amaclarına uygun sosyal ve kültürel faaliyetler yapmakla kalmazlar ,aynı zamanda ,kamuoyu oluşturmak  suretiyle temsil ettikleri kitlenin şikayet ve taleplerini yönetim kademelerine ulaştırırlar.

        

 

 

Bu yazdıklarımız demokratik ülkelerde olması gereken ve olan bir durumdur.Bu durum tabiilikle karşılanan tabii bir durum olarak değerlendirilir.Ve bu durum kamuoyu oluşturmada da kendini göstermesi gerekir.Kamuoyu oluşturmanın da yolu görsel ve yazılı basın yayın organlarından geçmektedir.Geniş kitlerinin sesini  duyuramaması  ve sahip oldukları gücü gösterememeleri,küçük çıkar gurupları ,sahip oldukları sermaye gücüne istinaden,bu büyük toplulukları geniş kitleleri yönlendirirler.Hatta yönetme gayreti içine girerler.

 Bir büyük kalifiyeli kitle olan Özel Güvenlik Görevlileride küçük sermayeli çıkar gurupları tarafından yönetilmemek adına,bir ve diri olmak adına mesleki örgütlenmeye gitmiş,bu anlam da yedi yıldan bu tarafa meslek ve sivil toplum adına Özel Güvenlik Sektörü içinde dik bir duruş sergileyerek,onurlu yerini koruma gayretlerini her türlü engellemelere rağmen sürdürmektedir. Mesleki açıdan dün olduğu gibi bugünde varolan ve her gün daha da karmaşık hale gelen sorunları tartışıyoruz .Günümüz teknolojik gelişimleri ısı,ışık ve hareket algılayıcılarının kalitesi ,takipe yönelik kamera gibi cihazları ve yan ürünleri başdöndürücü hızla gelişirken toplumsal gereksinimlerin aynı kalması beklenemezdi .Türkiye’nin toplumsal hayatı içinde önemli yer tutan Özel Güvenlik Görevliliği  meslek örgütlenmesi üzerine tartışmaların önemi buradadır.

 

 

Güvenlik Görevlisinin birey olarak toplum içindeki yeri,Güvenlik görevliliği meslek topluluğunun sosyal durumu ve mesleki sosyal dayanışması ele alınarak incelenmesi gereken bir olgudur.ÖZEL GÜVENLİK TEŞKİLATI MENSUPLARI DERNEĞİ meslek örgütlenmesinin sosyal boyutudur.Mesleki teşkilatlanma meslek dayanışması olmadan ,meslek mensuplarını sosyal açıdan koruyan kuruluşunu tamamlanmış olmaz .Özel Güvenlik Teşkilatı Mensupları Derneği böyle bir ihtiyaçtan doğmuştur.

 

Şuan için bir milyon gibi rakamlarla ifade edilen Özel güvenlik Görevlisi sayısı her üç ayda bir  artmaktadır.Güvenlik görevlisi için sosyal güvenlik kavramı kurumsal olarak henüz tam olarak gelişmemiştir.

 

Özel güvenlik görevlileri de toplumun diğer fertleri gibi, kendilerinin, ailesinin, çocuklarının yaşamını, geleceğini kendileri düşünmek ve güvenceye almak zorundadırlar. Çalışma hayatının herhangi bir nedenle kesintiye uğraması o kişi için eğer bir birikimi yoksa felaket olabilir. Özel güvenlik eğitim kurumlarının çoğalması, güvenlik  hizmetine daha çok ihtiyaç duyulması, faal olarak çalışan özel güvenlik görevlilerinin sayısını kısa zamanda üçyüz binlere çıkarmıştır. Sosyal güvence açısından baktığımızda, güvenlik görevlileri,SSK ve Emekli Sandığı kapsamında kamu sosyal güvence kurumlarından emeklilik, sağlık hizmeti almaktadır. Ancak Bazı tehikeli gelişmeleri de gözardı etmemek gerekmektedir.Her zaman söylediğimiz gibi: (657 ye tabii özel güvenlik görevlileri hariç)Birimlerde ve şirketlerde çalışan güvenlik görevlilerinin emekliği mevcut şartlar altında çok ama çok zor gözükmektedir.Bu da devletin ‘sosyal devlet’ anlayışı ilkesine  tezat oluşturmaktadır. 

Özel Güvenlik çalışanları arasında teşkilatlanma olgusunun meyve vermeye başladığı 2004 tarihinden sonra , bu günlere gelindiğinde gözlenen bazı sıkıntılarına göz attığımızda :

 

-Meslek mensuplarının sivil toplum bilincinde olmadıkları ,bununda geçmişten kaynaklandığı düşüncesindeyiz.Çünkü önceki  2495 sayılı yasa ve daha önceki dernekler kanunu buna engel teşkil etmekte idi.

 

-Hizmet vermiş oldukları şirket ve birimlerce mensuplarımıza karşı takınılmış bulunan tutum sebebi ile mensuplarımızın örgütlenmesinde engel olarak karşımıza çıkmaktadır.Oysa ki bildiğimiz kadarı ile şirketlerin büyük bir çoğunluğu mesleki derneklerin bir çoğuna üyedir.Bu üyeliklerinide haklı bir gurur ile açıklamaktadırlar.Beklentimizde istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerininde mesleki örgütlenmelerin içinde yer almaları noktasında teşvik etmeleri  ve onları cesaretlendirmeleridir.

 

Dernekleşmenin ,güvenlik görevlilerine ve mesleğine  katkılarını şöyle sıralayabiliriz:

 

-Bilinçli güvenlik görevlisi sektör içinde kaliteli hizmetin görünen yüzü olacaktır.

-Özel Güvenlik mesleğini yeteri kadar tanıtacağı gibi güvenlik görevlilerine destek sağlayacaktır

-Özel Güvenlik meslek standartının yükseltilmesini sağlayacaktır.

-Gelişen ve değişen güvenlik teknolojileri konusunda bilgi sahipi yapacaktır.

-Güvenlik görevlileri arasında iletişimi geliştirerek sosyal dayanışmayı sağlayacaktır.

-Güvenlik Görevlilerinin haklarının korunmasında öncülük edecektir.

-Güvenlik görevlileri arasındaki beşeri münasebetlerin gelişmesine ve devamına zemin hazırlayacaktır.

-Karşılaşılabilecek hukuki durumlarda hukuki destek sağlanabilecektir.

-Sosyal mekan imkanlarına kavuşabilecektir.

-Güvenlik sekterünün gelişimine katkı sağlamak adına aynı amaçları güden diğer dernek ve vakıflarla ortak projeler üretebilecektir.

-Güvenlik görevlilerini ilgilendiren  ve güvenlik mesleğini  ilgilendiren konularda kamuoyu oluşturulmasına katkı sağlayacaktır.Ayrıca kamuoyunun sağlıklı bir şekilde bilgilenmesine imkan sağlayacaktır.En önemlisi sesimizi gür bir şekilde duyurma imkanı oluşacaktır.

-Güvenlik görevlilerinin bilgi ve becerilerini arttırıcı eğitim faaliyetleri organize ederek,ihtiyaca göre yönlendirici bir fonksiyona sahip olacaktır.

 

Netice itibari ile Güvenlik Görevlisi ile, Eğitim Kurumları İle, Şirketleri ile, Birimleri ile ,Alarm İzleme Merkezleri ile Denetleyicileri ile Komisyonları ile hepimiz bu gemideyiz,bu gemi yürürecektir.ÇÜNKÜ BU GEMİDE SEN BEN YOK BİZ VARIZ.

 Hepinize güvenli günler dilerim.

 

Cengiz KIVILCIM

 

Ö.G.T.M.

Yönetim Kurulu Başkanı

 

Diğer yazıları okumak ister misiniz?