Haber & Duyuru

Güvenlik Görevlilerine Karşı İşlenen Suça Şamar Gibi Ceza

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ BU KARAR İLE BİRLİKTE MEMUR KABUL EDİLMİŞ OLDU

Güvenlik Görevlilerine Karşı  İşlenen Suça Şamar Gibi Ceza

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, özel güvenlikçilere hakaret eden kişiye verilen cezayı az bularak, cezanın “kamu görevlisine karşı suç işlenmiş” gibi kabul edilerek artırılmasına hükmetti.

Karar Metni;

9. Ceza Dairesi 2009/16282 E., 2011/27066 K.

  GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME

  HAKARET

  ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ

  ZİNCİRLEME SUÇ

“ÖZET”

BİRDEN FAZLA POLİS MEMURUNA KARŞI TEK BİR FİİL İLE İŞLENEN GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇUNDA, AYNI NEVİDEN FİKRİ İÇTİMA KURALLARI UYGULANMALIDIR. ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLAN ŞİKAYETÇİLERE KARŞI HAKARET SUÇUNU İŞLEYEN SANIĞIN, 5188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN ‘UN 23/2. MADDESİ UYARINCA KAMU GÖREVLİSİNE KARŞI SUÇ İŞLEMİŞ GİBİ CEZALANDIRILMASI VE TEMEL CEZANIN 5237 SAYILI TCK’NUN 125/3-A MADDE VE FIKRASI UYARINCA BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ GÖZETİLMELİDİR.

“İçtihat Metni”

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun Dairemizce de benimsenen 02.03.2010 tarih, 2009/9-259 esas, 2010/47 sayılı kararına göre, görevi yaptırmamak için direnme suçunun sanık tarafından birden fazla polis memuruna karşı cebir ve şiddet göstererek hukuksal anlamda tek bir fiil ile gerçekleştirilmesi nedeniyle aynı nev’iden fikri içtimain koşulları gerçekleşmiş bulunduğundan, sanık hakkında anılan suçtan tayin olunan cezanın 5237 sayılı TCK’nın 43/2. maddesi ile arttırılması gerektiğinin gözetilmemesi, tehdit suçundan sanığa verilen hapis cezasından indirim yapılması sırasında hesap hatası sonucu 6 ay 7 gün hapis yerine 6 ay 6 gün hapis verilmesi, şikayetçiler Levent, Haşİm Oğuz, Zühtü Ahmet ve Sultan’a karşı işlenen hakaret suçunun alenen işlenmiş olmasına rağmen temel cezadan 125/4. maddesi uyarınca arttırım yapılmaması, tehdit suçlarının silahla işlediğinin kabul edilmesi karşısında sanığın 106/2-a maddesi yerine 106/1-1. cümlesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi, özel güvenlik görevlileri olan şikayetçiler Ahmet, Nazım ve Filiz’e karşı görevleri dolayısıyla hakaret suçunu işleyen sanığın 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 23/2. maddesi uyarınca kamu görevlisine karşı suç işlemiş gibi cezalandırılması gerektiğinden temel cezanın 125/3-a maddesi yerine 125/1. maddesi uyarınca belirlenmesi suretiyle eksik ceza tayini, adli sicil kaydına göre tekerrüre esas mahkumiyeti bulunan sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nın 58. maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak ol* an kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanık müdafiinin yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Sanık hakkında şikayetçiler Ahmet, Nazım ve Fİliz’e karşı işlenen hakaret suçundan verilen cezadan aleniyet nedeniyle arttırım yapılması sırasında uygulanan kanun maddesinin gösterilmemesi suretiyle CMK’nın 232/6. maddesine muhalefet edilmesi,

Kanuna aykırı olup hükmün bu nedenle (BOZULMASINA), bu hususun yeniden duruşma yapılmaksızın CMUK’nın 322. maddesine göre düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hükümdeki aleniyet nedeniyle arttırım yapılmasına ilişkin fıkranın başına “5237 sayılı TCK’nm 125/4. maddesi gereğince” yazılması suretiyle hükmün (DÜZELTİLEREK ONANMASINA), 19.09.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Diğer yazıları okumak ister misiniz?