Genel

Soru Önergesi

Aşağıda hazırlamış olduğumuz soru önergesi iktidar tarafından ,emniyet veya başka birimlere aktarılan kaynağın boyutlarını ortaya koyacaktır.

Toplam rakam 231.727.861.00 TL civarındadır.Bu paranın tek kuruşu özel güvenlik sektöründe kullanılmadı.

Saygılarımla 

Ö.G.T.M.
Özel Güvenlik Teşkilatı Mensupları Derneği

Cengiz KIVILCIM
Yönetim Kurulu Başkanı

————————————————————————————————————————————————————–

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Beşir ATALAY ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğinin yapılmasını arz ederim.

……………………….
………..     Milletvekili

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un  24 ve 25 maddelerince:
Madde 24 – Özel güvenlik şirketlerine ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlara faaliyet izni verilmesi için onmilyar lira, özel güvenlik görevlilerine çalışma izni verilmesi için ikiyüzmilyon lira ruhsat harcı alınır ve bu harç mal sandığına yatırılır.
Madde 25- (Değişik madde: 23/01/2008-5728 S.K./550.mad)
Bu Kanunun 24 üncü maddesinde belirtilen ruhsat harçlarına ilişkin miktarlar her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranına göre artırılır. 
denilmektedir.
Ayrıca Özel Güvenlik Görevlisi olacaklar, Özel Güvenlik Temel Eğitiminden sonra adaylar sınava tabi tutulmakta ve sınava girmeden önce sınav harcı ödemektedirler.

– Faaliyet İzni alan Özel Güvenlik Şirketi sayısı 1.297 adet olup ,
2011 yılı harçları baz alındığında her bir şirketin ödemesi gereken ücret 17.396.41TL

– Faaliyet İzni alan Özel Güvenlik Eğitim Kurumu  sayısı 717 adet olup,
2011 yılı harçları baz alındığında her bir kurumun ödemesi gereken ücret 17.396.41TL

-Özel Güvenlik Kimlik Kartı alan Özel Güvenlik Görevlisi sayısı  430.680 kişi olup,
2011 yılı harçları baz alındığında her bir Güvenlik Görevlisinin ödemesi gereken harç 348.84 TL

-Sınava giren Özel Güvenlik Görevlisi aday sayısı (temel ve yenileme eğitimi) 1.161.327 kişi olup
2011 rakamları ile her bir özel Güvenlik Görevlisi adayının ödemesi gereken rakam 40.00TL dir.

SORU 1-Özel Güvenlik Görevlilerinden,Özel Güvenlik Şirketlerinden,Özel Güvenlik Eğitim Kurumlarından  harçların (sınav harçları dahil) toplamı rakamı nedir)
SORU 2-Alınan bu harçlar nerelerde ve hangi kurumlarca  harcanmaktadır?
SORU 3-Toplanan bu harçlardan kaç kuruşu Özel Güvenlik Mesleği gelişimi için  veya Özel Güvenlik  Görevlileri için harcanmıştır.
SORU 4-Toplanan bu harçların ne kadarlık kısmı Emniyet Müdürlüğü’nde  kullanılmıştır?.
SORU 5-Toplanan  bu harçları , bundan sonraki yıllarda Özel Güvenlik mesleği için kullandıracak mısınız?

 

Diğer yazıları okumak ister misiniz?